Kết quả Vòng 1 – VAO 2017

762

BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

XH Golfer Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Điểm Gậy
1 Trịnh Văn Thọ 80 8
2 Phạm Minh Tuấn 81 9
3 Nguyễn Đình Châu 83 11
4 Lê Văn Tiến 83 11
4 Lê Hữu Giang 84 12
6 Lai Thế Cường 85 13
7 Trần Trọng Thiện 86 14
8 Lầu A Bầu 86 14
9 Bạch Cường Khang 91 19

BẢNG NGHIỆP DƯ