Giải Golf Ra mắt Hệ thống Handicap Quốc gia (Vhandicap)

1960